Skip to Content

Restaurant-De-Kraai-Zaanse-Schans

Outdoor dining at Restaurant De Kraai at Zaanse Schans.

A Day Trip to Zaanse Schans from Amsterdam | Should Be Cruising

Carrie Ann Karstunen